Producenci
Regulaminy Konkursów

REGULAMIN KONKURSU "Worek Mikołaja"

§ 1  Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Worek Mikołaja" zwanym dalej „Konkursem” jest sklep HAUU | MIAUU, Chojnet Maciej Szypryt, ul. Zakładowa  18, 89-620 Chojnice, REGON: 091101470 , NIP: 5551016666 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs ma na celu promowanie i reklamę ww. sklepu.

3. Organizator podejmuje samodzielnie obsługę Konkursu, w tym zebranie zgłoszeń do Konkursu, komunikację z Uczestnikami, zebranie danych do wysyłki nagród dla zwycięzców.

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).

5.  Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której  skład wejdą: Organizator oraz 2 osoby powołane przez organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja  Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureata Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3  ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu,  muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie  nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu  oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

6.  Zadanie konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 01.12.2021 od momentu pojawienia się na Fanpage Hauu-Miauu posta konkursowego, do dnia 03.12.2021 do godziny 23:59:59.

7. Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych Facebook pod adresem www.facebook.com (dalej  „Facebook”) na Fanpage Hauu-Miauu.

8.  Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym  wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc  udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie Facebook z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.

9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 165)

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby  fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną  zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu Facebook.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. podmiotów tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Aby  wziąć udział w Konkursie należy: w okresie od dnia 01.12.2021 po opublikowaniu przez Organizatora posta konkursowego, do dnia 03.12.2021 do godziny 23:59:59:

a. wejść  na profil Hauu-Miauu na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/sklephauumiauu

b. umieścić zdjęcie własnego psa oraz podać imię zwierzaka oraz umieścić odpowiedź na pytanie konkursowe - umieszczoną w postaci komentarza POD POSTEM KONKURSOWYM. Przy wyborze zwycięzcy będą brane pod uwagę tylko zdjęcia i odpowiedzi opublikowane pod postem konkursowym. Można przesłać tylko 1 odpowiedź. 

4. Odpowiedź konkursowa wstawiona przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook, nie może zawierać  treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych  społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania  się przesyłania odpowiedzi na pytanie konkursowe o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych  z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek  inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w  szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub  wyróżnionych w innych konkursach. Odpowiedź konkursowa musi być autorska, stworzone przez  Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

5. Odpowiedzi konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Odpowiedzi konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

6.  Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. jest  osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża  zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;

b. jest autorem odpowiedzi konkursowej;

c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa do odpowiedzi konkursowej

d. wyraża  zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej w sposób pozwalający na udział  Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zdjęcia przez Zleceniodawcę Facebook w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników;

e. Odpowiedź konkursowa nie jest w żaden sposób obciążona oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;

f. Odpowiedź konkursowa nie została ani nie zostanie zgłoszona do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;

7. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik  zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

8. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeśli zgłosi więcej, pod uwagę będzie brana jedynie pierwasza odpowiedź  dodana przez Uczestnika.

9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

10. Odpowiedź konkursowa musi być udostępniona publicznie pod postem konkursowym, w postaci opublikowanej przez Uczestnika, co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie odpowiedzi lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli została już mu przyznana.

§ 3  Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

1. W dniu 03.11.2021 Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w  oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni 1 Zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe: któremu zostanie przyznana nagroda, o których mowa w § 4 ust. 1

2. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się dniu 04.12.2021. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w poście ogłaszającym zwycięzcę na profilu „Hauu-Miauu” na Facebooku.

3. Zwycięzca zostanie ponadto powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na jego profil w serwisie Facebook w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Zwycięzca nie później niż do 10.12.2021 r. jest zobowiązany do wskazania w odpowiedzi na ww. wiadomość imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz adresu do wysyłki nagrody.

§ 4  Nagrody i zasady ich wydawania

  1. Nagrodą w konkursie jest: Box 15 PREZENT ŚWIĄTECZNY dla psa zawierający: Świąteczną zabawkę Jeżyk Alfred + zabawka na przysmaki Snuffy Snack + przysmak Alpha Spirit
  2. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350,Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

5. Prawo do nagrody jest niezbywalne.

6.  Nagrody będą wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post w ciągu 10 dni od otrzymania danych adresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.

7. Ostateczny termin odebrania nagrody to 15.12.2021 r.

8. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres, podany przez Zwycięzcę, pozostające w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Jeżeli  Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu  wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu ) lub za  odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzca i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę lub Zwycięzca przekaże dane do odbioru nagrody z paczkomatu osobie trzeciej. W przypadku  odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą,  Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5   Postępowanie reklamacyjne

1.  Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w  formie pisemnej listem poleconym na adres: Zakładowa 18, 89-620 Chojnice , z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Hauu-Miauu” lub w formie elektronicznej przesłanej na  adres mailowy biuro@hauu-miauu.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres  osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O  wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową na adres z którego została wysłana reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku  odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą - reklamację uznaje się za dostarczoną.

4.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24,  poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Chojnet Maciej Szypryt, ul. Zakładowa  18, 89-620 Chojnice, REGON: 091101470 , NIP: 5551016666 (dalej „Organizator”).

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@hauu-miauu.pl

4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu wykonania zobowiązania dostarczenia nagrody do zwycięzcy (po wskazaniu przez niego kompletnych danych do wysyłki nagrody).

5.   Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia  takiego sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą co najmniej przez czas potrzebny do jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nagroda do laureata nie będzie mogła zostać wysłana i traci on prawo do takiej nagrody.

6. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana.

7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie  profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest dostępny w okresie od 30.10.2021 roku do 15.11.2021 roku na stronie www.hauu-miauu.pl 

2. W celu  wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@hauu-miauu.pl

3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania.

4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym  Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl